Energetická účinnosť nepadá z oblakov, v pasívnom dome musí byť využitý existujúci balík nástrojov, ktorý ju zabezpečí. Tepelná pohoda vnútorného priestoru je podriadená schopnosti okien usmerňovať vonkajšie faktory.

Hovorí sa, že dom alebo byt je treťou kožou človeka. Opodstatnene. Viac ako deväťdesiat percent života človek strávi v uzavretých miestnostiach. Optimálna klíma v interiéri priamo ovplyvňuje zdravie a pocit pohody. Dôležitým faktorom, ktorý rozhodujúco ovplyvňuje klímu v obývanom priestore, a tým aj energetickú bilanciu budov, sú práve okná. Jedným z najatraktívnejších a najmodernejších riešení pre náročného zákazníka je pasívny dom.

 

Trvalo príjemná klíma

Pasívny dom umožňuje v interiéri -v zime aj v lete, trvalo príjemnú teplotu, bez použitia tra­dičných vykurovacích a klimatizačných zaria­dení. Úplne postačuje využitie tepla zo slneč­ného žiarenia, prenikajúceho do priestoru cez okná, spolu s odovzdaným teplom domácich spotrebičov a obyvateľov obývaného objektu. Je zrejmé, že na dosiahnutie očakávaného výs­ledku je potrebné použitie inovatívnych okien, ktoré budú spĺňať kritériá certifikovaných kom­ponentov, určených pre riešenia pasívnych do­mov.

 

Zisky zo slnečného žiarenia

Okná do pasívnych domov musia spĺňať na prvý pohľad dve proti sebe stojace úlohy. Na­priek veľkej sklenej ploche musia zabrániť tepelným stratám a zároveň musia poskytovať možnosť tepelných ziskov zo slnečného žiare­nia. Hodnotu, ktorá udáva množstvo prestúpe­ného tepla štvorcovým metrom sklenej plochy, sa technickým vývojárom podarilo priblížiť k Ug = 0,5 W/m2K. Čím je hodnota „Ug“ nižšia, tým je lepšia tepelná izolácia a nižšie výdavky na kúrenie.
Pri riešení so sklami s dvomi infra­červenými – reflektujúcimi povlakmi, medzi ktorými je priestor vyplnený argónom alebo kryptónom, sa teplota povrchu vnútorného skla blíži k izbovej teplote, vďaka čomu je vykurovacie teleso pod oknom zbytočné.

 

Optimalizácia tepelných ziskov

Tepelná energia potrebná v riešení pasívneho domu predstavuje len 10 % z potreby tepelnej energie v konvenčnom dome. Grafické vyob­razenie naznačuje, že ročná potreba vykuro­vacieho tepla je maximálne 15 kWh/m2 a cel­ková spotreba energie, vrátane teplej vody a spotreby elektrickej energie v pasívnom do­me, je pod hranicou 120 kWh/m2. Vykurova­cie zaťaženie v takomto dome je maximálne 10 W/m2. Vtedy miestnosť s plochou 30 m2 dosiahne vykurovacie zaťaženie s 300 Watt. Pre porovnanie – aby ste vykúrili izbu s roz­lohou 30 m2, stačí desať horiacich čajových sviečok.

 

Ako funguje pasívny dom?

Čerstvý vzduch sa nasáva v exteriéri. V pod­zemnom vzduchovom potrubí dochádza k pr­vému ohriatiu prostredníctvom tepla zo zeme. Vzduch je ďalej privádzaný do výmenníka tepla, kde dochádza k odovzdávaniu energie použitého vzduchu na čerstvý, prefiltrovaný a studený vzduch. Práve tu sa využíva energia, ktorá je pri konvenčných stavbách vypúšťa­ná do voľného priestoru. Odtiaľ je vzduch privádzaný do obytných priestorov. Odsáva sa len vzduch z kuchyne a sanitárnych pries­torov, aby sa predišlo rozptyľovaniu pachov v dome.

Inovatívne Internorm okná spĺňajú kritériá certifikovaných komponentov, určených pre riešenia do pasívnych domov a nízkoenenergetických domoch. Internorm Slovensko

Kontaktujte nás teraz!

Back to top